معرفی سفیر
سایت های دولتی
رديف عنـــــوان نشانی اينترنتی
1 وزارت امور خارجه www.mfa.gov.ir
وزارت علوم و تحقيقا ت و فن آوري www.mche.or.ir
3 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي www.hbi.dmr.or.ir
4 وزارت جهاد كشاورزي www.moa.or.ir
5 وزارت نفت www.nioc.org
6 وزارت نيـرو www.moe.or.ir
www.news.moe.org.ir
7 وزارت بازرگاني www.irtp.com
8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي www.farhang.gov.ir
9 وزارت صنايع و معادن www.mmm.gov.ir
10 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات www.ict.gov.ir
11 گمرك ايران www.irica.org
12 سايت ولايت مقام معظم رهبري www.wilayah.org
13 سايت رياست جمهوري www.president.ir
14 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران www.irib.com
15 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران www.iranair.co.ir
www.iranair.com
16 سازمان بهزيستي www.behzisty.org
www.behzisty.net
17 سازمان منطقه آزاد كيش www.kfzo.com
18 سازمان منطقه آزاد قشم www.qeshm.org
19 سازمان تربيت بدني www.iranpeo.org
20 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي www.m-found.org
21  فرهنگستان زبان و ادب فارسي www.persianacademy.ir
22 اتاق ايران در امور بين اللمل www.iccim.org
23 مركز بين اللملي گفتگوي تمدنها www.dialoguecentre.org
24 مركز امور مشاركت زنان www.women.or.ir

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر